Adria Wind Power
FAQ
ADRIAWINDPOWER
FAQ

ADRIA WIND POWER d.o.o. je hrvatsko poduzeće koje specijalizirano za proizvodnju električne energije iz energije vjetra. Aktivnosti u Republici Hrvatskoj su počele 1998 g. prvim kontaktima u HEP-u kada smo upoznati sa projektima obnovljivih izvora enegije i publikacijom HEP-a Vjetroelektrane u RH. Publikacija je nastala u suradnji HEP-a i projekta ENWIND (nacionalni program) za obnovljive izvore el. energije iz energije vjetra energetskog instituta Hrvoje Požar. Projektom su obuhvaćene brojne lokacije duž obale i otoka za koje se procjenom vjetropotencijala, dobivenom na osnovi podataka DHMZ uz primjenu programa WASP , zaključilo da bi bile pogodne za gradnju vjetroelektrana.

Nakon obilaska lokacija naša tvrtka se odlučila da na otoku Pagu na dvije lokacije počnemo sa mjerenjima smjera i brzine vjetra . Koncem 1998. god. postavljeni su prvi mjerni stupovi na lokaciji Ravne i Zaglava na otoku Pagu. Stupovi su visoki 30 m i specijalno su konstruirani za potrebe analize vjetropotencijala kod odabira vrste i tipa vjetrogeneratora. Od početka naše aktivnosti imamo potporu od strane lokalne zajednice gradova Paga i Novalje. O našim aktivnostima redovito smo informirali Sektor za razvoj u HEP-u te smo temeljem pokazanih rezultata mjerenja i poduzetih aktivnosti dobili Pismo namjere o otkupu el.energije iz budućih malih vjetroelektana Ravna i Zaglava.

Nakon perioda od 12 mjeseci mjerenja ( minimalni period na osnovu kojeg se može procijeniti lokacija ) napravljen je raspored vjetrogeneratora na terenu. Time je počeo proces dobivanja potrebne dokumentacije za izhođenje lokacijske dozvole. Krenuli smo sa realizacijom prvog projekta Ravne u gradu Pagu. Prema postojećoj prostorno planskoj dokumentaciji (stari plan bivše općine Pag) područje buduće vjetroelektrane Ravne nije predviđeno za gradnju takvih objekata (nije ni moglo biti jer u osamdesetima nije nitko ni znao da će vjetroelektrane postati stvarnost) te smo pristupili složenom postupku Izmjene prostornog plana bivše općine Pag. Cijeli postupak smo financirali te smo uz nesebičan angažman lokalne uprave postupak izmjene plana završili u roku od 12 mjeseci.

U međuvremenu promjenjen je Zakon o prostornom uređenju i zaštiti okoliša te smo po novom zakonu bili dužni provesti Studiju utjecaja na okoliš. Taj postupak smo također proveli te smo nakon 6 mjeseci imali pozitivno rješen predmet.

Tada su se stekli uvjeti da se pokrene postupak za izdavanje lokacijske dozvole. Svu potrebnu dokumentaciju i postupke koje smo trebali provesti smo imali te je izdavanje dozvole sa posebnim uvjetima građenja trebalo biti brzo rješeno. Nažalost zbog političke krize u Zadarskoj županiji (nije se mogla formirati skupština) nismo mogli dobiti potrebne suglasnosti Zadarske županije.

Nakon što smo u studenom 2001. dobili suglasnost još nam je preostalo mišljene Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja. Konačno je i to pozitivno mišljene stiglo te smo sredinom siječnja 2002 godine dobili lokacijsku dozvolu. To je prva lokacijska dozvola za ovakve objekte koja je izdana prema svim trenutno važećim propisima u RH. U međuvremenu smo potpisali Ugovor o otkupu električne energije sa HEP-om . Nakon lokacijske dozvole ispunjeni su i svi potrebni uvjeti da se od Vlade RH zatraži rješavanje imovinsko pravnih odnosa zbog potreba izdavanja građevinske dozvole.

Naš zahtjev je upućen Uredu za državnu imovinu. 06.09.2002 godine odobrava nam se građevinska dozvola za gradnju prvih 7 vjetrogeneratora u RH ukupne snage 5,6 MW. 19. Kolovoza 2004. na lokaciji Ravna na otoku Pagu, iznad paške solane montiramo prvu komercijalnu vjetroelektranu za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj.

© Adria Wind Power - Sva prava pridržana.

design & development : Arto Galactinus